Verhaal boetes overlading en ladingzekering op de opdrachtgever

Terug naar het helpcenter

Er is heel wat controle op overlading en op het respecteren van de regels rond ladingzekering. Ook al doe je je uiterste best om aan deze regels te voldoen, toch loopt het af en toe mis en zeker wanneer je onvoldoende informatie aangereikt kreeg door de afzender of verlader.

 

Verlies echter niet uit het oog dat de algemene voorwaarden voor wegvervoer (achterzijde CMR-vrachtbrief) je de mogelijkheid bieden om boetes te verhalen op de afzender en/of verlader, los van
uw strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Overlading

Algemene voorwaarden voor wegvervoer: “Behoudens ingeval de afzender uitdrukkelijk aan de vervoerder heeft gevraagd om het brutogewicht van de lading te controleren in de zin van art. 8 lid 3 CMR, blijft de afzender verantwoordelijk voor elke overlading, zelfs overlading per as, welke tijdens het transport wordt vastgesteld. De afzender zal alle daaruit ontstane kosten vergoeden, met inbegrip van schade door immobilisatie van het voertuig en alle eventuele boetes of andere gerechtskosten die hieruit zouden kunnen voortvloeien.”

Andersluidende voorwaarden en voorschriften van de afzender zijn niet van toepassing, tenzij de vervoerder deze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard heeft in bijvoorbeeld een vervoersovereenkomst. Dus wel altijd even nakijken of je in een overeenkomst geen afwijkende afspraken heeft gemaakt.

Ladingzekering

Algemene voorwaarden voor wegvervoer: “Behoudens schriftelijke vermelding in andere zin en voor zover dit mogelijk en/of noodzakelijk is, wordt de stuwing uitgevoerd door de vervoerder op basis van de instructies van de afzender of verlader die conform de geldende wetgeving in functie van het traject worden gegeven. Indien het door de vervoerder aangewende voertuig of de gehanteerde stuwing ongeschikt blijkt omdat er incorrecte of onvolledige informatie werd meegedeeld door de afzender of verlader of wanneer de transportverpakking niet stevig genoeg blijkt om een correcte ladingzekering mogelijk te maken, zullen de kosten en schade hierdoor ontstaan integraal ten laste van de afzender voor het vervoer vallen.”

Belangrijk is dus te weten welke informatie de afzender en/of verlader moeten meedelen en of die info onvolledig of incorrect was.

Artikel 45 bis §3 van de Vlaamse wegcode voorziet dat de verlader aan de vervoerder waarop hij beroep doet vooraf schriftelijk alle informatie verstrekt die de vervoerder nodig acht om de goederen te stouwen.

Die informatie bestaat minstens uit:

 1. de aard van de laadeenheid;
 2. de massa van de lading en elke laadeenheid;
 3. de positie van het zwaartepunt van elke laadeenheid als die niet in het midden ligt;
 4. de buitenafmetingen van elke laadeenheid;
 5. de beperkingen voor het stapelen en de richting die tijdens het vervoer moet worden toegepast;
 6. de wrijvingsfactor van de goederen, als die niet is opgenomen in bijlage B van EN 12195:2010 of in de bijlage van de normen IMO/UNECE/ILO;
 7. alle aanvullende informatie die vereist is voor de juiste zekering.

Kreeg je deze informatie niet van je verlader of was de info incorrect, dan kan je je boete voor incorrecte ladingzekering verhalen op de afzender.

De verlader dient tevens te zorgen voor:

 1. Het verdelen van de lading over de laadvloer;
 2. Het laden van de goederen zodat het mogelijk is om een correcte zekering toe te passen;
 3. Het respecteren van de maximaal toelaatbare massa (MTM) en aslasten van het voertuig;

De afzender moet op zijn beurt voorzien in alle nodige documenten, met daarin minstens:

 • een correcte beschrijving van de goederen;
 • de massa van de totale lading;
 • alle informatie die nodig is voor de juiste verpakking;
 • de kennisgeving aan de verpakker en/of vervoerder van ongewone transportparameters bij individuele verpakkingen.

De afzender en verlader kunnen ook strafrechtelijk medeverantwoordelijk worden gesteld bij overlading of bij inbreuken op de regels rond ladingzekering. Ook wanneer dit niet zou gebeuren,
kan je toch je boetes van hen terugvorderen op grond van de algemene voorwaarden voor wegvervoer. Zorg wel voor een correct afgetekende CMR-vrachtbrief. Hulp nodig?

Neem contact op met de juridische afdeling van TLV voor ondersteuning.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Vind je niet wat je zoekt?

Het TLV team staat voor je klaar!
Een aanvraag indienen