Procedure invoering of wijziging arbeidsreglement

Terug naar het helpcenter

Iedere werkgever moet over een arbeidsreglement beschikken. Het bevat enkele verplichte
vermeldingen, maar kan ook heel wat extra bepalingen bevatten. Het arbeidsreglement is een
dynamisch document dat je regelmatig moet aanpassen, bijvoorbeeld naar aanleiding van wetswijzigingen, nieuwe procedures of regels in de onderneming …

Een voorbeeld van arbeidsreglement vind je in bijlage.

Aan elke nieuwe werknemer overhandig je een kopie van het arbeidsreglement. De werknemer dient het
arbeidsreglement te ondertekenen voor ontvangst. Bij het ontbreken van de kennisgeving is de
werknemer niet aan het arbeidsreglement gebonden. Het arbeidsreglement moet zich steeds op iedere
arbeidsplaats bevinden (dus ook in de cabine van de vrachtwagen). Elke werknemer moet ook een kopie
van iedere wijziging ontvangen.


OPSTELLEN EN WIJZIGINGEN

Het arbeidsreglement komt tot stand in overleg tussen de werkgever en zijn werknemers.

In geval er geen ondernemingsraad is, stelt de werkgever het ontwerp of de wijzigingen van het
arbeidsreglement op en volgt hij onderstaande procedure:

 1. In een lokaal dat regelmatig toegankelijk is voor het personeel, hang je het ontwerp uit op een
  goed zichtbare plaats.

 2. In de onmiddellijke omgeving leg je gedurende 15 dagen het register der aanmerkingen,
  aangevuld met de datum van openstelling en van afsluiting. Werknemers kunnen met hun
  bemerkingen ook rechtstreeks naar de inspectie.

 3. Na verloop van 15 dagen zend je het ontwerp van arbeidsreglement en het register der
  aanmerkingen ondertekend op naar de bevoegde inspectiedienst, ook indien er géén
  aanmerkingen werden gemaakt.
  Gelieve er rekening mee te houden dat er sinds 1995 een ontslagbescherming geldt voor de
  werknemer die opmerkingen heeft gemaakt in bepaalde gevallen.

  Wanneer er opmerkingen werden gemaakt, zal de sociale inspectie een verzoeningspoging
  starten binnen de 30 dagen. Als deze verzoening lukt, zal het reglement in werking treden
  binnen de 8 dagen na verzoening.

  Lukt de verzoening niet, dan zal het bevoegde Paritaire Comité ingeschakeld worden.

  Het arbeidsreglement treedt 15 dagen na de datum van de beslissing in werking tenzij een
  andere datum is vastgesteld. Wanneer er geen enkele opmerking werd gemaakt, treedt het
  reglement in werking vanaf de 15e dag na die van aanplakking.

 4. Binnen de 8 dagen na inwerkingtreding, moet elke werknemer een afschrift ontvangen van het
  reglement. Op elke tewerkstellingsplaats (afdeling en in de cabine) moet je een reglement
  bijhouden.

 5. Bij overhandiging van de afschriften aan elk van jouw werknemers, laat je hen tekenen voor
  ontvangst op het daartoe voorziene blad.

 6. Tevens hang je, na aanvulling van de plaats waar het reglement kan geraadpleegd worden,
  bijgaand bericht uit op een zichtbare en toegankelijke plaats.

Indien er een ondernemingsraad bestaat, stelt deze het reglement en de wijzigingen ervan op.

 1. Elk lid van de ondernemingsraad ontvangt het ontwerp. In een lokaal dat regelmatig
  toegankelijk is voor het personeel, hang je het ontwerp uit op een goed zichtbare plaats.

 2. De ondernemingsraad moet samengeroepen worden ten vroegste 15 en ten laatste 30 dagen na
  de dag van aanplakking.
  a. Van zodra er een akkoord is bereikt binnen de raad, maakt u ons eventuele wijzigingen aan
  het ontwerp over. Het nieuwe reglement treedt 15 dagen na het akkoord in werking, of op
  de vastgestelde datum.
  b.  Wanneer er geen akkoord binnen de ondernemingsraad bereikt wordt, zal de sociale
  inspectie binnen de maand een verzoeningspoging starten. Bij mislukking kan de
  voorzitter van de raad het geschil aan het paritair comité voorleggen, die wanneer ook hier
  de verzoening mislukt, desnoods de knoop zelf doorhakt d.m.v. een minstens 3/4e
  meerderheid.
  Het nieuwe of gewijzigde arbeidsreglement treedt binnen de 15 dagen na het akkoord of de
  beslissing van het paritair comité in werking.

 3. Binnen de 8 dagen na inwerkingtreding, moet elke werknemer een afschrift ontvangen van het
  reglement. Op elke tewerkstellingsplaats (afdeling) moet je een reglement bijhouden.

 4. Bij overhandiging van een afschrift aan elk van jouw werknemers, laat je hen tekenen voor
  ontvangst.

 5. Tevens hang je, na aanvulling van de plaats waar het reglement kan geraadpleegd worden,
  bijgaand bericht uit op een zichtbare en toegankelijke plaats.

NEERLEGGING

Opdat je arbeidsreglement geldig zou zijn, moet je het bij aanvang neerleggen bij de inspectiediensten
van Toezicht Sociale Wetten. Ook bij iedere wijziging moet een neerlegging bij de inspectiediensten
gebeuren. Tot nu moest je het arbeidsreglement nog altijd per post opsturen.
Sinds 15 mei 2019 kan iedere werkgever zijn arbeidsreglement of de wijziging ervan online neerleggen.
Via je elektronische identiteitskaart of via Itsme kan je éénvoudig inloggen en je nieuwe arbeidsreglement of een wijziging opladen op het platform. Na het opladen worden de documenten automatisch doorgestuurd naar de bevoegde dienst. Je ontvangt dan veel sneller het ontvangstbewijs
dat je voldaan hebt aan je verplichting.

Gerelateerd aan:

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Vind je niet wat je zoekt?

Het TLV team staat voor je klaar!
Een aanvraag indienen